Wilt u meer weten over onze
Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V.

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Assurantiekantoor Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. , gevestigd te Zevenbergen aan de Zuidhaven 15, hierna te noemen: “Assurantiekantoor Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V.”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de directie van Assurantiekantoor Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde directie en/of personen niet meer voor Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. werkzaam zijn. De wederpartij van Assurantiekantoor Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. is degene aan wie Assurantiekantoor Beljaars Verzekeringen & Hypotheken enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

1. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Assurantiekantoor Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. gesloten overeenkomsten waarbij Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
b. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
c. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

2. Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.
a. Offertes en tarieven van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.
b. Aan Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V., niet tot resultaatsverplichtingen.
c. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
d. In het geval opdrachtgever per e-mailbericht enige (verzekering)aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. heeft bereikt.
e. Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. het tegendeel blijkt.

3. Inschakeling derden
Het is Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

4. Honorarium en betaling
a. Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.
b. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Assurantiekantoor Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. beïnvloeden.
c.Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening
Versie 4 augustus 2012 Pagina 1 van 3
gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. , afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.
d. Verrekening door de opdrachtgever van de door Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
e. Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De rente bedraagt een procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
f. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
g. Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. aanleiding geeft, is Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

5. Termijnen
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

6. Medewerking door de opdrachtgever
a. De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. die zij nodigt heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
b. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. verschafte informatie.

7. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld danwel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

8. Aansprakelijkheid van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V.
a. Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. alsmede van haar vennoten, haar werknemers en de door Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidverzekering verstrekt.
b. In het geval de in artikel 7.a bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. in een specifiek geval geen dekking verleend, is de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.
c. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
d. Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
e. Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
f. Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. verzonden (email)berichten Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. niet hebben bereikt.
g. Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. , afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. niet of niet tijdig heeft voldaan.
h. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.
i. De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. indien Assurantiekantoor Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te
voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

9. Overmacht
a. Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Assurantiekantoor Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
b. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. kan worden gevergd.

10. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
a. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.
b. Door de opdrachtgever aan Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. verstrekte persoonsgegevens zullen door Assurantiekantoor Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
c. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Assurantiekantoor Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V., zal Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

11. Toepasselijk recht en geschillen
a. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. is het Nederlandse recht van toepassing.

b. Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.007346. Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn worden voor gelegd aan de burgerlijke rechter, tenzij in het desbetreffende geval Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. en de cliënt overeenkomen om het voor bindend advies voor te leggen aan de Geschillen Commissie Financiële Dienstverlening.

12. Verval van recht
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. in verband met door Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V. verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.